Ανδρολογικό Εργαστήριο

Ανδρολογικό Εργαστήριο στον 3ο Όροφο

Τα τελευταία 40 χρόνια, το ποσοστό της υπογονιμότητας στα ζευγάρια έχει τετραπλασιαστεί, φτάνοντας σήμερα το 16%. Και ενώ μέχρι πρόσφατα ήταν οι γυναίκες αυτές που κουβαλούσαν το βάρος της ικανότητας να κάνουν παιδιά, στις μέρες μας, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ανδρική υπογονιμότητα. Γι' αυτό το λόγο στην «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ» αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα άρτια εξοπλισμένο, σύγχρονο, εξειδικευμένο και φιλικό προς τον εξεταζόμενο Εργαστήριο Ανδρολογίας, το οποίο στελεχώθηκε από κορυφαίους στο χώρο επιστήμονες. Το εργαστήριο αυτό συνδυάζεται ταυτόχρονα με όλα τα υπόλοιπα τμήματα του κέντρου μας (Μικροβιολογικό-Καλλιεργειών, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ορμονολογικό, Μοριακής Βιολογίας, Προγεννητικού Ελέγχου, Υπερήχων-Έγχρωμου Triplex κ.α.), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για έναν πλήρη έλεγχο σε όλα τα επίπεδα για τον εξεταζόμενο, αλλά και το ζευγάρι.

Επιστημονικά υπεύθυνη του εργαστηρίου ανδρολογίας είναι η κα Δέσποινα Τzανανάκη, Βιολόγος-Κλινική Εμβρυολόγος, ενώ του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου συνολικά, ο κος Βάιος Σπυρόπουλος, Ιατρός Βιοπαθολόγος.

Ανδρολογικό Εργαστήριο

Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Ανδρολογίας, καθώς και μια περιληπτική επεξήγηση αυτών.

Σπερματοδιάγραμμα

Το σπερμοδιάγραμμα αποτελεί τη βασική εξέταση σπέρματος και χρησιμοποιείται ως κύριο διαγνωστικό εργαλείο ελέγχου της ανδρικής γονιμότητας. Βασίζεται στη μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση δείγματος σπέρματος, παρέχοντας στον κλινικό ιατρό εργαστηριακά δεδομένα, απαραίτητα για την προσέγγιση θεμάτων γονιμότητας. Βασικές παράμετροι που εξετάζονται στο πλαίσιο ενός σπερμοδιαγράμματος περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση (αριθμό) σπερματοζωαρίων, την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και τον έλεγχο της μορφολογίας τους. Στο ανδρολογικό εργαστήριο της Ιατρικής Επίβλεψης, το σπερμοδιάγραμμα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις νεότερες (2010) κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) και διενεργείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, χωρίς τη χρήση αυτόματων αναλυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Test Βιωσιμότητας Σπερματοζωαρίων

Ο έλεγχος βιωσιμότητας των σπερματοζωαρίων μπορεί να εφαρμοστεί ως έλεγχος ρουτίνας σε όλα τα δείγματα σπέρματος, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικός για δείγματα που παρουσιάζουν προοδευτική κίνηση σε ποσοστό μικρότερο του 40%. Έχει μεγάλη κλινική αξία να γνωρίζει ο θεράπων ιατρός εάν τα ακίνητα σπερματοζωάρια είναι ζωντανά ή νεκρά, ώστε να βοηθηθεί στη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας.

Διαγνωστική Ενεργοποίηση Σπέρματος

Πρόκειται για τον έλεγχο της απόδοσης του σπέρματος μετά από εργαστηριακή επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση, το σπέρμα υποβάλλεται σε κατάλληλη μέθοδο ενεργοποίησης, κατά την οποία απομακρύνεται το σπερματικό πλάσμα, ενώ ταυτόχρονα διαχωρίζονται και επιλέγονται τα πιο κινητά και μορφολογικά φυσιολογικά σπερματοζωάρια, απαλλαγμένα από την παρουσία νεκρών σπερματοζωαρίων, ανώριμων μορφών σπερματοζωαρίων και άλλων πιθανώς επιβλαβών κυτταρικών στοιχείων. Ως διαγνωστικό εργαλείο, η ενεργοποίηση σπέρματος χρησιμοποιείται προκειμένου ο κλινικός ιατρός να μπορέσει με τη βοήθεια εργαστηριακών δεδομένων να αποφασίσει εάν ένα δείγμα σπέρματος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ενδομήτρια σπερματέγχυση ή αν κρίνεται «ανεπαρκές» για τέτοια χρήση και είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Προσδιορισμός Κατακερματισμού DNA Σπερματοζωαρίων

Ο προσδιορισμός του κατακερματισμού του DNA των σπερματοζωαρίων αποτελεί μια εξέταση που έχει ως στόχο να καλυφθεί η ανάγκη για νέους, βελτιωμένους δείκτες ανδρικής υπογονιμότητας, καθώς σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία το σπερμοδιάγραμμα, από μόνο του, δεν αποτελεί πάντα αντιπροσωπευτικό προγνωστικό παράγοντα της ανδρικής γονιμότητας. Η εξέταση λοιπόν αυτή, προσδιορίζει τις αλλοιώσεις των δομικών συστατικών του DNA των σπερματοζωαρίων (κατακερματισμός χρωματίνης), που δεν αντικατοπτρίζονται στη μορφολογία, κινητικότητα ή συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων. Αυξημένος δείκτης κατακερματισμού DNA σπερματοζωαρίων έχει ως πιθανές συνέπειες μειωμένη ικανότητα γονιμοποίησης, ελλιπή ή πλήρη αναστολή της ανάπτυξης του εμβρύου, αυξημένη πιθανότητα αποβολής και μειωμένα ποσοστά εγκυμοσύνης. Η κλινική αξία αυτού του τεστ παίζει σημαντικό ρόλο στη συμβουλευτική σε περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας και στον καλύτερο προσανατολισμό ζευγαριών υποψήφιων για ενδομήτρια σπερματέγχυση. Επίσης, σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές μελέτες, φαίνεται ότι ο κατακερματισμός του DNA των σπερματοζωαρίων είναι αναστρέψιμη διαδικασία και ο δείκτης κατακερματισμού δύναται να μειωθεί με την κατάλληλη χορήγηση αντιοξειδωτικών παραγόντων και αντιβιοτικών.

Έλεγχος Επιπέδου Οξειδωτικού Στρες Σπερματοζωαρίων

Το οξειδωτικό στρες παρατηρείται σε περιπτώσεις όπου η παραγωγή ελεύθερων ριζών (ROS) υπερβαίνει τους φυσικούς αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού, έχοντας ως αποτέλεσμα την κυτταρική καταστροφή. Το οξειδωτικό στρες έχει αναγνωρισθεί από πολλές επιστημονικές μελέτες ως αιτία ανδρικής υπογονιμότητας. Οι ελεύθερες ρίζες μπορούν να καταστρέψουν τη μεμβράνη των σπερματοζωαρίων, οδηγώντας σε ασθενή κινητικότητα και επηρεάζοντας αρνητικά τη συνένωση σπερματοζωαρίου-ωαρίου. Επίσης, το οξειδωτικό στρες έχει συνδεθεί με τον κατακερματισμό του DNA των σπερματοζωαρίων, με τις επιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, ενώ υπάρχουν αρκετές επιστημονικές έρευνες που έχουν δείξει ότι η χρήση αντιοξειδωτικής αγωγής μπορεί να βελτιώσει την ακεραιότητα του DNA των σπερματοζωαρίων. Το τεστ οξειδωτικού στρες σπερματοζωαρίων αποτελεί μία νέα εξέταση, η οποία προσδιορίζει τα επίπεδα του οξειδωτικού στρες σε δείγμα σπέρματος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω προσδιορισμού των ελεύθερων ριζών στο σπέρμα, αυξημένα επίπεδα των οποίων επιδρούν αρνητικά στην ανδρική γονιμότητα. Η εφαρμογή αυτού του νέου τεστ μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τον κλινικό ιατρό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανδρών με αυξημένο δείκτη κατακερματισμού DNA σπερματοζωαρίων, όπου θα καθορίσει εάν o αυξημένος κατακερματισμός οφείλεται σε υψηλά επίπεδα οξειδωτικού στρες ή όχι και ανάλογα ο εξεταζόμενος άνδρας να επωφεληθεί πιθανώς από τη χορήγηση αντιοξειδωτικών.

Ενεργοποίηση Σπέρματος Για Ενδομήτρια Σπερματέγχυση (IUI)

Πριν από την ενδομήτρια σπερματέγχυση, απαιτείται η ενεργοποίηση του σπέρματος. Πρόκειται για εργαστηριακή επεξεργασία του σπέρματος, με κατάλληλα επιλεγμένες τεχνικές, κατά τις οποίες απομακρύνεται το σπερματικό πλάσμα, ενώ ταυτόχρονα διαχωρίζονται και επιλέγονται τα πιο κινητά και μορφολογικά φυσιολογικά σπερματοζωάρια, απαλλαγμένα από την παρουσία νεκρών σπερματοζωαρίων, ανώριμων μορφών σπερματοζωαρίων και άλλων πιθανώς επιβλαβών κυτταρικών στοιχείων. Έτσι, σε μικρό όγκο κατάλληλου καλλιεργητικού υλικού, συγκεντρώνονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό τα πιο κινητά σπερματοζωάρια και αυτό το τελικό δείγμα θα χρησιμοποιηθεί για ενδομήτρια σπερματέγχυση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματοποιείται σπερμοδιάγραμμα τόσο πριν όσο και μετά την επεξεργασία του σπέρματος και δίνονται γραπτώς τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

Λοιπές Εξετάσεις στο Ιατρικό Κέντρο μας που σχετίζονται με την Ανδρική Υπογονιμότητα

 • Μικροβιολογικός Έλεγχος Σπέρματος - Ουρηθρικού Εκκρίματος
 • Καλλιέργεια (αερόβιος-αναερόβιος)
 • Μύκητες
 • Τριχομονάδες Neisseria gonorrhoeae (γονόκοκκος)
 • Μυκόπλασμα / Ουρεόπλασμα
 • Χλαμύδια
 • Αντιβιόγραμμα

Ανδρολογικό Εργαστήριο

ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ & ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Ανοσολογικές Εξετάσεις

 • Αντισπερμικά αντισώματα ορού

Ορμονολογικές Εξετάσεις

 • Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
 • Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH)
 • Προλακτίνη (PRL)
 • Τεστοστερόνη ολική
 • Τεστοστερόνη ελεύθερη

Εξετάσεις Γενετικής

 • Καρυότυπος
 • Μικροελλείψεις χρωμοσώματος Υ

Υπέρηχος - Έγχρωμο Triplex Οσχέου

Ταυτόχρονα, στο Ιατρικό μας κέντρο καλύπτονται όλες οι εξετάσεις που αφορούν τον προγεννητικό έλεγχο της γυναίκας και τη διερεύνηση της γυναικείας υπογονιμότητας (Μικροβιολογικός έλεγχος - Καλλιέργειες κολπικού υγρού, Αιματολογικός-Βιοχημικός-Ορμονολογικός-Ανοσολογικός έλεγχος, Μοριακή βιολογία, Πλήρης έλεγχος θρομβοφιλίας, Ενδοκολπικός υπέρηχος). Έτσι, ένα ζευγάρι μπορεί να πραγματοποιήσει ολοκληρωτικά τον έλεγχο στο εργαστήριό μας.

Για ραντεβού καλέστε μας στο 210 970 33 56 ή 210 970 56 68 και μέσω email στο info@iepivlepsi.gr